DŘEVOSTAVBA Z TĚŽKÉHO SKELETU (TDS)

Těžký dřevěný skelet se vyznačuje svojí velikou dispoziční variabilitou a beze­sporu se jedná o systém pro opravdové milovníky dřevostaveb. Těžké masivní trámoví dává možnost vynik­nout architektuře konstrukce, kterou LDS nenabídne, a díky jistým statickým výhodám má velký potenciál využití ve vícepodlažní a občanské výstavbě – tímto směrem se také orientuje výzkum v ob­lasti dřevostaveb na českých vysokých školách. TDS má také velkou tradici v USA, je spojován s postupně vymíra­jícím tesařským uměním pou­žívaným pro stavbu typických domů nazývaných Timber Frame Houses. Opírá se o perfektně manuálně zpracované tesařské styčníky. Z tohoto pohledu lze historickou inspiraci hledat i v jiných kontinentech. Např. klasické japonské či čínské umění dřevostaveb bylo do dokonalosti zvládnuto již před několika stoletími a předává se z generace na ge­neraci. Ohlédnutí za tímto uměním vyvolává hluboký pocit pokory i v současnosti. Tyto dřevostavby se realizovaly pouze na základě empirie a zkušeností a potvrzují, že několikapodlažní dřevěná skeletová budova je již staletími ozkoušený stavebný systém. Těžké dřevěné skelety s nosnou konstrukcí umístěnou do in­teriéru představují z pohledu tepelně-technického, životnosti a údržby vhodnější variantu než TDS s nosnou konstrukcí umístěnou do exteriéru. Skelet umístěný uvnitř budovy zase dává interiéru nenahraditelnou atmosféru. Pro konstrukce těžkých dřevěných skeletů je stěžejní řešení jednotlivých styč­níků, což samozřejmě zásadně ovlivňuje již zmiňované architek­tonické řešení konstrukce.

DŘEVOSTAVBA Z LEHKÉHO SKELETU (LDS)

LDS typu Baloon Frame 

Tento typ dřevostavby je charakteristický průběžnými nosnými sloupy skrze více podlaží, na které jsou zavěšeny stropní nosníky. Jeho vznik se datuje do první poloviny 19. století v USA. Díky průběžným sloupům dává LDS nejlepší možnosti pro řešení problematického místa jako je stropní úzávěra z pohledu dnes velmi sledované a řešené tepelně-vlhkostní problematiky.

LDS typu Baloon Frame

S klasickým např. vaznicovým krovem je bezesporu nejvíce rozšířeným systémem pro stavbu dřevostaveb v ČR. Výhody a specifika tohoto systému využívají v různých modifikacích všichni přední výrobci, kteří realizují formou staveništní montáže nebo mají výrobu postavenou na prefabrikaci umožňující uspořádání nosné konstrukce stěna/strop/stěna. Dle amerického vzoru se typická forma LDS realizuje s lehkou krovovou konstrukcí, kde je typická konstrukční vrcholová vaznička a krokev kotvená do stropních nosníků (viz. obr4). Volba systému závisí na jednoduchosti a rychlosti montáže. 

OSTATNÍ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY DŘEVOSTAVEB

pracujeme i s CLT panely a kombinacemi jiných stavebních systémů - tzv. systémy hybridními.